Privatumo politika

 1. BENDRA INFORMACIJA
  1. MB „Unicorn Lab“ (toliau – Duomenų valdytojas arba Mes) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.korta.app (toliau – Interneto svetainė). Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.
  2. Duomenų valdytojo rekvizitai:
   MB "Unicorn Lab"
   Salomėjos Nėries g. 75-44, LT-06327 Vilnius, Lietuva
   Įmonės kodas: 303020071
   PVM kodas: LT100011643812
   A/S: LT107300010157497806, AB Swedbank
   Tel.: +370 600 39820
   El. p.: labas@korta.app
  3. Prašome atidžiai perskaityti Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydamiesi Mūsų Interneto svetainėje, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Mūsų Interneto svetainės lankytojų duomenys renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys apie Interneto svetainės lankytojus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
  4. Asmenys, kurie yra jaunesni nei 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Mūsų Interneto svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.
 2. KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?
  1. Mes renkame tiesiogiai Jūsų pateikiamą informaciją tokią kaip vardas, įmonės pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
  2. Jums lankantis Mūsų Interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia Mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojamą vizitų statistiką. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“.
  3. Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras „Facebook“ tinke.
  4. Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su Jūsų sutikimu.
  5. Palaikydamas Interneto svetainę, Interneto svetainės serveris gali įrašyti Jūsų pateikiamas užklausas (atidaromos interneto svetainės adresas, Jūsų naudojamas įrenginys ir naršyklė, Jūsų IP adresas ir prisijungimo laikas). Administruodami Interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus Interneto svetainės serverio darbe, galime naudoti lankytojų IP adresus. IP adresus taip pat galime naudoti nustatydami lankytojus ir renkant įvairią demografinę ar statistinę informaciją.
  6. Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz.: informacijos, prašomos pateikti registruojantis Mūsų internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis Mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.
 3. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
  1. Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:
   1. Užregistruoti Jus tam, kad galėtumėte naudotis Mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga.
   2. Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų tiekėją.
   3. Tiesioginės rinkodaros tikslu*, pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).
   4. Sužinoti, kaip asmenys naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas, taip pat Interneto svetainės palaikymui, administravimui, sutrikimų diagnozavimui ir siekdami rinkti statistinę informaciją apie Mūsų Interneto svetainės ir/ ar paslaugų naudojimą.
   5. Kitais būdais su Jūsų sutikimu.*
    *Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.
  2. Jūsų duomenis renkame, naudojame ir kitaip tvarkome, siekdami Jums suteikti paslaugas/ prekes, vykdyti Mūsų sutartinius įsipareigojimus Jums, taip pat siekdami teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.
 4. KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
  1. Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims.
  2. Asmens duomenų tvarkymui Mes galime pasitelkti tvarkytojus (pavyzdžiui, IT, serverio paslaugas, svetainės administravimo teikiančias bendroves, analizę atliekančias, reklamos paslaugas atliekančias bendroves ir pan.). Iš tokių tvarkytojų Mes reikalaujame, kad jie asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir Mes ir tik pagal Mūsų nurodymus.
 5. KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
  1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais, nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.
   Primename, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Informuojame, kad Jūs taip pat galite ir turite saugoti savo asmens duomenis, neatskleisdami savo asmeninės informacijos, slaptažodžių, nepalikdami įjungtų paskyrų.
  2. Slapukų informacijos saugojimo terminai yra nurodyti Privatumo politikos 9 skyriuje. Kiti asmens duomenys yra saugomi, tiek kiek būtina jų rinkimo metu nustatytiems tikslams pasiekti.
 6. JŪSŲ TEISĖS
  1. Jūs turite šias teises:
   1. Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
   2. Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
   3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
   4. Reikalauti sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
   5. Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
   6. Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
   7. Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.
  2. Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu labas@korta.app arba skambinti telefonu +370 600 39820 ir nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, Jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.
   **Pagal Jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas Jūsų asmens duomenų profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.
  3. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti Mums raštu el. paštu: labas@korta.app. Teikiant tokį prašymą, Mes galime paprašyti Jūsų asmens dokumento, ar kitos informacijos, kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe.
  4. Mes gavę tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą, ir jo priežastis.
  5. Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ir aktų asmenų teisių ir laisvių apsaugą
  6. Jei Jums paprašius Jūsų asmens duomenys yra ištrinami, Mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su Mumis.
  7. Dėl savo teisių Jūs galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, ar kitą asmens duomenų apsaugą vykdančią instituciją. Tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis, todėl siūlome visų pirma kreiptis į Mus.
 7. TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE
  1. Interneto svetainėje naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, Jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.
  2. Mūsų Interneto svetainė taip pat naudoja kai kuriuos trečiųjų šalių įrankius, pavyzdžiui: „Google Analytics“, „Facebook“, ir šios trečiosios šalys taip pat gali naudoti slapukus per Mūsų Interneto tinklalapį.
  3. Daugiau informacijos apie trečiųjų šalių slapukų ir įrankių nustatymų valdymą žiūrėkite Privatumo politikos 8 skyriuje.
 8. SLAPUKAI
  1. Mūsų Interneto svetainėje norime Jums pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam naudojame slapukus (angliškai – cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Mums atpažinti Jus kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją, Jūsų nustatytas parinktis ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.
  2. Mes naudojame slapukus šiais tikslais:
   1. Įsiminti Jūsų pasirinktas nuostatas Interneto svetainėje (pavyzdžiui, kalbą), taip pat įsiminti Jūsų ankstesnį apsilankymą;
   2. Užtikrinti Interneto svetainės pagrindinių funkcijų veikimą;
   3. Siekiant kontroliuoti Interneto svetainės užklausų skaičių bei užtikrinti Interneto svetainės lankytojų apsaugą;
   4. Analizuoti Interneto svetainės statistiką;
   5. Užtikrinti trečiųjų šalių (pvz. „Facebook“) įrankių veikimą Interneto svetainėje;
   6. Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui.
  3. Mes nenaudojame slapukų ar kitokių sekimo technologijų informacijai iš Jūsų kompiuterio rinkti arba saugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi lankotės Interneto svetainėje, arba Jūsų veiksmams internete sekti, kai nesate Mūsų Interneto svetainėje.
  4. Mes galime naudoti ir apjungti Interneto svetainės lankytojų statistinius duomenis tam, kad analizuotume naudoti interneto svetainės lankytojų statistinius duomenis tam, kad analizuotų lankomumo bei demografines tendencijas, tačiau Mes nekuriame individualių asmeninių profilių kiekvienam lankytojui.
  5. Mūsų Interneto svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:
   1. Techniniai slapukai – būtini tinkamam Interneto svetainės veikimui ir galimybės naudotis jos funkcijoms užtikrinimui. Be šių slapukų Jūs negalėsite naudotis Interneto svetainės paslaugomis;
   2. Funkciniai slapukai – leidžia Interneto svetainei įsiminti Jūsų pasirinktus dalykus (pvz. pasirinkta kalba) ir pasiūlyti patobulintas funkcijas. Funkciniai slapukai pagerina navigacijos kokybę ir Jūsų patirtį Interneto svetainėje;
   3. Analitiniai slapukai – padeda atlikti lankytojų navigacijos metodų ir kitų Interneto svetainės parametrų statistinę analizę. Šių slapukų gauti rezultatai paprastai yra anonimiški ir jie naudojami tik statistikos tikslais;
   4. Tiksliniai arba reklaminiai slapukai – naudojami norint parodyti Jus dominantį turinį bei reklaminę informaciją;
   5. Socialinių tinklų slapukai – reikalingi Jums norint atvaizduoti Interneto svetainės turinį socialinių tinklų paskyrose.
  6. Atkreipiame dėmesį, kad:
   1. Kai kuriuos slapukus nustato Mūsų Interneto svetainė (pirmosios šalies slapukai), o kai kuriuos – kiti interneto tinklalapiai, pavyzdžiui, „Google“ (trečiųjų šalių slapukai). Tretieji asmens gali rinkti tiek anoniminę, tiek ir asmeninę Jūsų informaciją, taip pat naudoti tiek sesijos slapukus tiek ir nuolatinius slapukus, galiojančius tam tikrą laiko tarpą. Detaliau apie trečiųjų asmenų slapukus ir privatumo politiką Jūs galite gali sužinoti susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika. Mes neturime priėjimo prie trečiųjų šalių slapukų ir pateikiame tik mums žinomą informaciją apie trečiųjų šalių slapukus.
   2. Kai kurie slapukai ištrinami iš jūsų kompiuterio ar kito prietaiso uždarius naršyklę. Jie vadinami ryšio seanso slapukais. Kiti jūsų kompiuteryje ar kitame lieka ilgiau, kol baigiasi jų veikimo laikas. Jie vadinami pastoviaisiais slapukais ir juos galima naudoti informacijai tarp naršymo internete sesijų saugoti, pavyzdžiui, apie pasirinktas Interneto svetainės nuostatas.
  7. Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai
   1. Būtini slapukai (1). Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkama
    PavadinimasTeikėjasPaskirtisGaliojimo pabaigaTipas
    token.korta.appSlapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.SesijaHTTP Cookie
   2. Statistikos slapukai (9). Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.
    PavadinimasTeikėjasPaskirtisGaliojimo pabaigaTipas
    _ga.korta.appRegistruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims kurti, kaip lankytojas naudoja svetainę.2 metaiHTTP Cookie
    _gid.korta.appRegistruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims kurti, kaip lankytojas naudoja svetainę.SesijaHTTP Cookie
    _gat.korta.appNaudojama "Google Analytics", kad būtų galima padidinti prašymo normąSesijaHTTP Cookie
 9. KAIP VALDYTI IR IŠTRINTI SLAPUKUS
  1. Jūs galite pasirinkti leisti įrašyti slapukus, taip pat juos išjungti, ištrinti pakeisdami naudojamos naršyklės nustatymus. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, Jums gali reikėti peržiūrėti telefono arba telefono programinės įrangos naudojimo instrukciją. Išsamesnė informacija apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes pateikia adresu www.allaboutcookies.org.
  2. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
  3. Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų įmonių interneto puslapius. Atkreipiame dėmesį, kad Mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus, taip pat jiems netaikoma ši Privatumo politika. Tad jei paspaudę nuorodą iš Mūsų Interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.
 10. SUSISIEKITE SU MUMIS
  Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo Jums patogiu būdu:
  Paštu: MB „Unicorn Lab“, Salomėjos Nėries g. 75-44, LT-06327 Vilnius, Lietuva
  Telefonu: +370 600 39820
  El. paštu: labas@korta.app
  Paskutinį kartą Privatumo politika atnaujinta 2020 m. kovo mėn.

Kuponų generatorius tavo verslui – visiškai nemokamai!

Vos kelios akimirkos ir kuponai jau prekyboje

Išbandyk dabar!